ALV GVV-ASPASIA 17 MAART A.S. (uitgesteld)

In verband met het coronavirus is de ALV uitgesteld tot een nader te bepalen datum

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Gymnastiek- en Volleybalvereniging GVV-Aspasia in het Vrijetijdscentrum De Ridderhof te Koudekerk a/d Rijn, in de Slotzaal, d.d. 17 maart 2020 om 20.00 uur.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en/of verzonden stukken
 4. Notulen algemene ledenvergadering 26 maart 2019
 5. Jaarverslagen 2019, secretariaat GC en VC
 6. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Vaststellen contributieverhoging
 10. Verkiezing kascontrolecommissie
 11. Rondvraag  

De stukken van de vergadering kunnen door belangstellende leden vanaf 13 maart a.s. worden aangevraagd bij de secretaris Jeanette de Jong: secretaris@gvv-aspasia.nl. De aangevraagde stukken kunnen per e-mail aan u worden gestuurd.