Memo voor jeugd/senioren/ouders

Beste (jeugd)leden en ouders van jeugdleden,

Zoals jullie wellicht bekend heeft een groepje leden zich het laatste half jaar gebogen over de toekomst van de volleybaltak van Aspasia. De reden hiervoor is de bezorgdheid over het sterk afnemende leden aantal, met name onder de senioren (van 220 naar 150 in de laatste paar jaar). Hierdoor komen steeds meer lasten op steeds minder schouders terecht, en wordt het steeds moeilijker met dat verminderd aantal vrijwilligers spelers, met name de jeugd, op een adequate manier te begeleiden. En zo kom je als vereniging dan terecht in een vicieuze cirkel, waarmee, als deze trend zich doorzet, uiteindelijk de toekomst van de vereniging op het spel staat. 

Nu is dit niet alleen een trend binnen Aspasia maar bij veel verenigingen en in vele sporten te zien. De maatschappij individualiseert: men wil sporten op het moment dat het hem/haar uitkomt zonder verdere verplichtingen en is bereid daar ook voor te betalen. Maar dat wil niet zeggen dat je dit maar voetstoots moet accepteren. Dus hebben enkele leden de koppen bij elkaar gestoken en een concept plan gemaakt om te proberen het tij te keren. De groep bestond uit de volgende leden:

 1. Eva van der Grift
 2. Anne-Marie Geenjaar
 3. Annet Volwater
 4. Michiel Selier
 5. Patrick de Jong
 6. Paul van Wetten
 7. Joan Remmerswaal
 8. Leon van der Voorst
 9. Henk Struiwigh

In dit memo wil het bestuur van de volleybaltak van Aspasia (de Volleybal Commissie of VC) jullie deelgenoot maken van het resultaat van hun werkzaamheden.

 1. In een aantal brainstormsessies is nagedacht over hoe nu verder.
 2. Henk heeft enkele bijeenkomsten “Besturen met een Visie” bijgewoond, georganiseerd door de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). Allerlei relevante informatie is te vinden op: http://www.besturenmeteenvisie.nl/
 3. Twee enquêtes zijn gehouden. De respons op de eerste was zeer goed te noemen (48 leden/ouders hebben gereageerd). De respons op de tweede was matig (slecht 13 leden/ouders hebben gereageerd).
  Uit de eerste enquête kwam het volgende naar voren:
  1. ‘Goed’ scoren:
   1. Training en trainer
   2. Sfeer en activiteiten
  2. ‘Matig/slecht’ scoren:
   1. Communicatie en informatie
   2. Bestuur en leiding
   3. Vrijwilligers

De suggesties uit de tweede enquête zullen meegenomen worden in de verdere uitwerking van de plannen.

Op basis hiervan en dankzij de bijeenkomsten van de NeVoBo is vervolgens een toekomstvisie gedefinieerd. In de terminologie die NeVoBo gebruikt heet dat de “Stip op de Horizon”. De bedoeling is dat je dit in 3-5 jaar realiseert door middel van een gerichte aanpak. Onze stip op de horizon is: 

Aspasia is een bloeiende, gezellige vereniging met een sterke onderlinge binding tussen leden en bestuur en leden onderling, waar prestatie en recreatie hand in hand gaan

Verdere uitwerking: 

 1. Een vereniging voor en door de leden die intern en extern bekend staat als gezellig en sportief
 2. Een goede interne en externe communicatiestructuur
 3. Een vereniging van minimaal 200 leden met een balans tussen senioren en jeugd van 1:1
 4. Voor elk wat wils: recreatief en prestatief in een goede balans en harmonie
 5. Een goed georganiseerde jeugdafdeling met een evenwichtige balans tussen jongens en meisjes met op alle niveaus afgestemde trainingen
 6. Financieel gezond

Ook is er een sterkte zwakte (SWOT) analyse gemaakt. Op basis van de stip en de SWOT-analyse definiëren we een drietal beleidsthema’s, wat uiteraard niet wil zeggen dat er aan andere zaken niet gewerkt wordt. Deze beleidsthema’s zijn:

 1. Aantal leden. Als we op lange termijn ‘bloeiend’ willen zijn moeten we minimaal 200 leden hebben met een verhouding tussen senioren en jeugd van grofweg 1:1, en een goede balans tussen vrouwen-meisjes/mannen-jongens. Hierbij ligt het zwaartepunt op de jeugd qua werving, opleiding en begeleiding.
 2. Communicatie. Er is een sterke verbetering nodig van de interne communicatie, met name tussen bestuur/commissies en leden, onder andere rond de teamsamenstelling, maar ook tussen leden onderling. En zeker ook in de externe communicatie: wie kent ons in ons doelgebied? Daar hoort ook een veel intensiever gebruik van social media bij.
 3. Gezelligheid. Dat is op zich een moeilijk begrip om exact te definiëren. Maar wij denken dat we leden aan ons kunnen binden door gezelligheid te creëren binnen de vereniging, maar ook leden kunnen werven door extern bekend te zijn als een vereniging waar het goed toeven is. 

Het bestuur zal deze beleidsthema’s verder uitwerken en vertalen in concrete plannen. Om dit te ondersteunen, is een nieuwe organisatiestructuur vormgegeven. Dit kleinere en slagvaardige bestuur bestaat uit de volgende 5 personen:

 1. Voorzitter: Henk Struiwigh
 2. Secretariaat: Linda Wassenaar
 3. Technische Zaken: Leon van der Voorst
 4. Arbitrage: Rob van de Geest
 5. PR/Sponsoring/Communicatie: Aad van der Sluijs

Het bestuur wil de leden van de denktank ontzettend bedanken voor het gedane werk. Maar er zijn nog meer mensen nodig om van Aspasia weer een bloeiende vereniging te maken. Wij als groep doen met name ook een beroep op de ouders van onze jeugdleden. Vele van onze volleyballende leden zijn al actief als vrijwilliger, trainer, coach, scheidsrechter. “Vele handen maken licht werk” is een goed Hollands spreekwoord. Dus als je dit aanspreekt en je ook een steentje wilt bijdragen (en je hoeft echt niet gelijk in het bestuur, en ook niet altijd kennis te hebben van volleybal), meld je dan bij het bestuur of één van de commissies. En zoals gezegd: het is een concept plan: niets is in steen gebeiteld! Dus als je suggesties hebt, laat het dan alsjeblieft weten. 

Met vriendelijke groeten,

Henk, Linda, Leon, Rob en Aad

Bijlagen