Volleybal Commissie

De volleybalcommissie bestuurt zelfstandig de volleybalafdeling en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van GVV-Aspasia. Hieronder volgt een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden die de diverse volleybalcommissieleden hebben.

Voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen van de volleybalcommissie, zorgt voor de naleving van de statuten en reglementen en geeft leiding aan de volleybalafdeling. Hij is lid van het hoofdbestuur en bezoekt in die hoedanigheid de bestuursvergaderingen. Als voorzitter van Aspasia Volleybal bezoekt hij de regio Mid-West vergaderingen van de Volleybalbond NeVoBo.

De voorzitter geeft met de diverse commissies vorm aan het beleid van de vereniging en bewaakt de uitvoering van de beleidsplannen. Ook initieert hij die activiteiten die nodig zijn voor het goed functioneren van de vereniging, zoals bijvoorbeeld organisatiestructuur en functie inhoud van de commissies. Het accorderen van het jaarverslag behoort ook tot de taken van de voorzitter.

Vice-voorzitter

Ondersteunt en vervangt voorzitter daar waar nodig.

Secretariaat

Het secretariaat houdt de informatiestroom binnen de vereniging draaiende.

Financiën

Als volleybaltak willen wij financieel onafhankelijk kunnen draaien. Onze uitgaven moeten zich verhouden tot de inkomsten. Om dit te bereiken neemt de penningmeester van het hoofdbestuur regelmatig deel aan de vergaderingen van de volleybalcommissie.

Arbitrage

Het kunnen spelen van wedstrijden kan alleen als daar een scheidsrechter bij aanwezig is. De scheidsrechterscoördinator maakt per seizoenshelft een indeling voor de scheidsrechters. Tevens deelt hij de zaalwacht in voor de competitieavonden. Deze schema’s worden per e-mail verstuurd of persoonlijk overhandigd en zijn op het informatiebord te vinden.

Daarnaast verzorgt hij de verspreiding van nieuwe spelregels en regelt opleidingen voor nieuwe scheidsrechters. Ook probeert de coördinator nieuwe (regio)scheidsrechters te werven.

Technische Commissie (T.C.)

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van Aspasia. Werkzaamheden van de T.C. bestaan uit het samenstellen van teams en het aanstellen van trainers en coaches. Voor de indelingen heeft de T.C. regelmatig contact met trainers en spelers en wordt er regelmatig vergaderd. De TC beheert het materiaal en zorgt voor het opleiden en bijscholen van trainers.

Jeugdcommissie (J.C.)

Tot de primaire taken van de jeugdcommissie hoort de indeling van de teams en het regelen van trainers en coaches. Het organiseren van activiteiten voor de jeugd is ook een belangrijke taak van de jeugdcommissie.

Evenementencommissie (E.C.)

De evenementencommissie heeft als taak zich in te zetten om (niet-)leden meer te betrekken bij Aspasia. Dit doen zij door informele activiteiten te organiseren waardoor leden elkaar (beter) leren kennen en niet-leden kennis kunnen maken met onze vereniging.

Recreanten

Het commissielid dat verantwoordelijk is voor de recreanten is het aanspreekpunt voor deze grote groep leden. Hij of zij zorgt verder voor het goed laten verlopen van de recreantencompetitie en vertegenwoordigt de recreanten bij de volleybalcommissie vergaderingen. Ook het werven van nieuwe recreantenleden behoort tot het takenpakket van dit commissielid.

PR & Sponsoring

Deze commisie heeft als taak het werven van nieuwe sponsors en het onderhouden van de kontakten met de huidige sponsors. Verder is deze commissie verantwoordelijk voor publiciteit rond alle activiteiten van Aspasia Volleybal.

Overige personen

Naast de verschillende commissies zijn de volgende personen ook nog actief binnen de vereniging:

  • Jolande van Wetten – Ledenadministratie & Lief en leed commissaris
  • Janine Peters – Vertrouwenspersoon

Hieronder volgt een beschrijving van de taken van deze personen.

Ledenadministratie

De leden administratie bestaat uit het aanmelden van leden bij de Volleybalbond (NeVoBo) , het op orde houden van de ledenadministratie en ook het informeren naar de oorzaak van opzeggingen. Het aan- en afmelden als Volleyballid moet gebeuren bij de ledenadministraie, bij voorkeur schriftelijk. Indien per e-mail wordt opgezegd, dan is de opzegging pas geldig na een bevestiging van de ledenadministratie.

Lief en leed commissaris

Reageert bij ernstige ziekte of overlijden van verenigingslid of persoon nauw betrokken bij vereniging. Zal aandacht schenken aan geboorte of huwelijk binnen de vereniging. Doet dit in samenspraak met dagelijks bestuur.

Vertrouwenspersoon

Janine Peters is door het bestuur van Aspasia gevraagd om vertrouwenspersoon te zijn binnen de vereniging. In het dagelijks leven werk ze als maatschappelijk werker. Dat houdt in dat ze met mensen praat die problemen hebben en met hen probeert mee te denken hoe ze hiermee om kunnen gaan. Hierbij kijkt ze altijd naar wat de mensen zelf kunnen en waar ze misschien wat steun bij nodig hebben. Het meest belangrijke is dat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun verhaal tussen hun en Janine blijft en dat er verder niemand op de hoogte wordt gebracht zonder dat dat samen is besproken.

Het bestuur van Aspasia vindt het belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben in de vereniging. Omdat de vereniging steeds groter wordt, is daardoor ook de kans groter dat leden misschien problemen ervaren, die niet opgemerkt worden of onopgelost blijven. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je moeite hebt met het opkomen voor jezelf in het team of dat je een probleem hebt met de trainer, maar dat je niet goed weet hoe je dit op kan lossen. Of misschien is er thuis iets vervelends gebeurd, waarover je wilt praten met iemand.

Ook kunnen de trainers ergens moeite mee hebben of zien dat er iets niet goed gaat met iemand en aan Janine advies vragen of haar vragen om contact op te nemen met diegene.

Waar je ook mee zit, laat het weten. Dan kan er samen nagedacht worden over hoe het voor jou weer beter kan worden. Janine is bereikbaar via e-mail:vertrouwenspersoon@gvv-aspasia.nl

Ontwerp: Impressio | (Technische) realisatie: DevelopTheWeb | Privacyverklaring